Parenting Tip (Thai)

ยินดีต้อนรับสู่ส่วนเคล็ดลับการเลี้ยงดูบุตรของเรา ซึ่งเรานำเสนอข้อมูลเชิงลึกอันทรงคุณค่าเพื่อช่วยคุณในการเลี้ยงดูเด็กที่มีความรอบรู้ สำรวจหัวข้อที่หลากหลายซึ่งเจาะลึกทุกแง่มุมของพัฒนาการของเด็ก:

ประโยชน์ของดนตรี: เรียนรู้ว่ากิจกรรมทางดนตรีสามารถเสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาและอารมณ์ของลูกคุณได้อย่างไร

สนับสนุนพฤติกรรมการตัดสินใจและการชมเชยการเรียนรู้: เคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมทักษะการตัดสินใจของบุตรหลานของคุณ และการชมเชยสามารถกระตุ้นให้พวกเขาเรียนรู้ได้อย่างไร

ปรับสมดุลการออกกำลังกายและความแข็งแกร่งทางจิต: ค้นพบวิธีสร้างระบบการปกครองที่สมดุลซึ่งกระตุ้นทั้งร่างกายและจิตใจให้มีความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม

การว่ายน้ำ: ทำความเข้าใจคุณประโยชน์หลายประการของการว่ายน้ำ ตั้งแต่การเพิ่มความแข็งแกร่งทางร่างกายไปจนถึงการเสริมสร้างทักษะทางสังคม

เวลาครอบครัวที่มีคุณภาพ: ค้นหาว่าการใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกันสามารถเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในลูกของคุณได้อย่างไร

ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เป็นแนวทางในการปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของบุตรหลานและรับประกันการพัฒนาแบบองค์รวม

Parenting Tips: Episode 18 (Nurturing Imagination)

การส่งเสริมจินตนาการผ่านการเล่นสามารถช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะในการคิดและแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

ตัวอย่างกิจกรรมง่ายๆ เช่น

 • การแต่งตัวตามจินตนาการ
 • การเล่นบทบาทสมมติ
 • การเล่าเรื่อง
 • การสร้างสรรค์งานศิลปะ

ผู้ปกครองควรให้อิสระกับเด็กๆ ในการคิดและเล่นตามจินตนาการ และสอบถามพวกเขาให้เล่าถึงเรื่องราว กติกาการเล่นใหม่ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เด็กๆ คิดขึ้นเองตามจินตนาการนั้น พวกเขาจะรู้สึกมีคุณค่าและได้รับแรงสนับสนุนให้ใช้จินตนาการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ต่อไป นับเป็นการสร้างรากฐานที่ดีในการพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นอื่นๆ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น

Parenting Tips: Episode 17 (Active Learning)

ในช่วงที่เด็กๆ ปิดเทอม ผู้ปกครองสามารถออกแบบการเล่นในบ้านง่ายๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กๆ ไปด้วย

หัวใจของการเรียนรู้แบบ Active learning คือการให้เด็กๆ ได้สร้างประสบการณ์ผ่านการลงมือทำ ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และเรียนรู้ตลอดขั้นตอนของกิจกรรม ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมง่ายๆ ในบ้านเช่น การช่วยงานบ้าน การทำอาหาร ศิลปะประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล หรือการขยับออกกำลังกาย

ผู้ปกครองควรเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้คิด ถาม เสนอความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการลงมือทำทุกขั้นตอน และสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกหรือประสบการณ์จากกิจกรรมนั้นๆ

การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำหรือการเล่นจะช่วยให้เด็กๆ มีความสุขกับผลลัพธ์จากผลงานตนเอง ช่วยสร้างความมั่นใจ และช่วยพัฒนาสมองส่วนหน้าอีกด้วย

อย่าลืมสัมผัสความสุขในระหว่างการทำกิจกรรมกับเด็กๆ ไปด้วย มิใช่มุ่งแต่เพียงผลลัพธ์ จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวให้เพิ่มพูนขึ้นได้

Parenting Tips: Episode 16 (Experiential Learning)

การเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นดีที่สุด เด็กๆ ควรเรียนรู้จากการได้ลงมือทำ ในขณะที่ผู้ดูแลเด็กควรพัฒนาทักษะการสังเกตและรับฟัง

 • การมอบหมายหน้าที่เล็กๆ น้อยๆ เช่น การนำชักธงชาติหรือร้องเพลงตอนเช้า ก็ช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะเคารพวัฒนธรรม มีวินัย และกล้าเป็นผู้นำได้
 • การปล่อยให้เด็กๆ เล่นเลอะเทอะบ้าง เป็นการช่วยกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้
 • การแสดงบทบาทสมมติ ช่วยให้เด็กๆ รู้จักทำงานเป็นทีม แบ่งปัน และผลัดกันทำหน้าที่ได้
 • การเรียนรู้เรื่องสีและฤดูกาลจากธรรมชาติ ช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ รักและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้

หัวใจสำคัญคือ ผู้ดูแลเด็กควรตั้งใจฟังด้วยหัวใจ และกล่าวชมเชยเมื่อเด็กๆ ได้ทบทวนหรือพูดถึงประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อให้เค้ารู้สึกภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง

Parenting Tips: Episode 15 (Care for the Environment)

เมื่อเด็กคนนึงเกิดมา เค้าไม่ได้เป็นเพียงสมาชิกของครอบครัวเท่านั้น เพราะเค้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

เราควรช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้ความสัมพันธ์ที่เค้ามีกับธรรมชาติรอบตัว และบทบาทหน้าที่ในการรักและดูแลโลกใบนี้

ตัวอย่างง่ายๆ ที่สามารถชวนเด็กๆ ทำในชีวิตประจำวัน ได้แก่

* การเก็บและแยกขยะ เด็กๆ จะได้ตระหนักว่าตนเองสร้างขยะในแต่ละวันมากขนาดไหน เด็กๆ ควรเรียนรู้ว่าจะจัดการกับขยะเหล่านั้นอย่างไร เช่น การปฏิเสธหรือลดการใช้ การนำมาใช้ซ้ำ การแยกขยะก่อนทิ้ง เป็นต้น

* การปลูกพืชไว้กินเอง จะทำให้เด็กๆ เห็นว่าธรรมชาติช่วยให้ต้นอ่อนเติบโตมาเป็นอาหารได้อย่างไร ซึ่งเด็กๆ สามารถช่วยลดปริมาณขยะอาหารด้วยการทานให้หมดไม่เหลือทิ้ง

สิ่งเหล่านี้จะช่วยปลูกฝังให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะรักธรรมชาติและใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ยังเล็ก

Parenting Tips: Episode 14 (Shaping a good citizen)

สุภาษิตฝรั่งที่ว่า ต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านในการเลี้ยงดูเด็กซักคนนึง สะท้อนให้เห็นว่าทุกคนในชุมชนมีบทบาทสำคัญในการสร้างเด็กให้เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ดีได้

ประสบการณ์ในวัยเด็กจะส่งผลต่อการมองโลกและพฤติกรรมที่แสดงออก ดังนั้นผู้ดูแลที่อยู่ใกล้ชิดควรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับเด็กๆ เลี้ยงดูเขาด้วยการให้เกียรติและหล่อหลอมเขาให้เป็นคนดี

เราอาจจะเริ่มด้วยการปลูกฝังให้เขาเป็นคนที่เอาใจใส่ เช่นใส่ใจความรู้สึกของตนเองและผู้คนรอบข้าง สนับสนุนให้เขาสร้างวันดีๆ ที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุข มารยาทที่ดีก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญในชีวิต เช่น การขอด้วยคำที่สุภาพและกล่าวขอบคุณเมื่อได้รับสิ่งนั้น

พึงระลึกไว้ว่าในขณะที่เราให้อิสระกับเด็กๆ ในการสำรวจและเพิ่มพูนจินตนาการของเขา เราควรต้องมีข้อตกลงร่วมกันเป็นกรอบในการสร้างวินัยควบคู่ไปด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าเขาจะเติบโตไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม

Parenting Tips: Episode 13 (Happy Pre-schoolers)

อะไรคือสิ่งที่ท่านมองหาเมื่อส่งเด็กๆ เข้าเนอสเซอรี่หรือโรงเรียนอนุบาล?

 • ความมั่นใจที่จะทำสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
 • รอยยิ้มและความสุข
 • ความโอบอ้อมอารีและมิตรภาพ
 • ความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด

เราควรปล่อยให้เด็กๆ ได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่ และได้เรียนรู้ผ่านการสร้างประสบการณ์ด้วยตัวเอง

เพราะทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้และทักษะชีวิตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเขาในอนาคต

Parenting Tips: Episode 12 (World Peace Day)

21 กันยายน เป็นวันสันติภาพโลก

พวกเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน
ลองมาฟังความคิดเห็นของเด็กๆ ดูว่าสันติภาพเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง
“สันติภาพเริ่มจากการรู้จักกล่าวคำขอโทษ

…จากการไม่ทำร้ายผู้อื่น
…จากการมีความซื่อสัตย์และไว้ใจกันและกัน
…จากการให้ความเคารพและความรักแก่กัน
สันติภาพเริ่มจากตัวฉันเอง”

เราสามารถช่วยสร้างสันติภาพให้โลกใบนี้ได้ ด้วยการเลี้ยงดูเด็กๆ ให้เติบโตขึ้นภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

มีหลากหลายวิธีที่เราสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นภายในบ้านได้ทุกวัน เช่น การใช้คำพูดที่เอื้ออาทรต่อกัน การกอดกันบ่อยๆ ยิ้มให้กัน ร้องเพลงด้วยกัน การให้อภัย หรือการตั้งใจรับฟังกันและกัน เป็นต้น

Parenting Tips: Episode 11 (Recognising little achievements)

สำหรับเด็กเล็ก การมองเห็นและชื่นชมความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ที่เค้าทำได้ จะเป็นพลังสร้างความมั่นใจให้เค้าเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ได้

ที่ Noddy by Elizabeth เรามองเห็นและชื่นชมความสำเร็จเล็กๆ ที่เด็กๆ ทำในแต่ละวัน เช่น เมื่อเค้าทำสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง เป็นผู้นำกิจกรรม กล้ายกมือถาม มีน้ำใจแบ่งปัน หรือสร้างมิตรภาพที่ดี

ควรสังเกต และชื่นชมความสำเร็จเล็กๆ ของเด็กๆ เมื่ออยู่ที่บ้านด้วย จะเพิ่มความต่อเนื่องในการเสริมสร้างความมั่นใจให้เด็กๆ

Parenting Tips: Episode 10 (Back to School)

เป็นเรื่องปกติมากค่ะ ที่วันแรกๆ ของการพาเด็กน้อยมาโรงเรียนครั้งแรกจะเต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกมากมายที่เกิดขึ้นกับทั้งเด็กๆ และผู้ปกครอง

มาดูกันนะคะว่า สัปดาห์แรกเด็กๆ จะปรับตัวเก่งกันขนาดไหน

ที่น้อดดี้บายอลิซาเบธ เราเข้าใจดีว่าเรื่องที่ดูเหมือนเล็กๆ นี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในครอบครัว คุณครูและพี่เลี้ยงทุกคนที่นี่จึงให้ความสำคัญมากกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเด็กๆ และความสบายใจให้กับผู้ปกครอง เพราะความรู้สึกใดๆ ที่ผู้ปกครองมี จะส่งผลถึงเด็กๆ ได้

Parenting Tips: Episode 9 (Happy Return to School)

สำหรับเด็กๆ ความรู้สึกของวันที่ต้องมาโรงเรียนคงไม่สนุกเท่ากับวันหยุด แต่ผู้ปกครองสามารถช่วยให้เค้าตื่นเต้นกับการมาโรงเรียนได้นะคะ เช่น ชวนพูดคุยถึงคุณครูคนโปรด เพื่อนที่เค้ารัก หรือกิจกรรมที่เค้าชอบทำที่โรงเรียน สำหรับเด็กๆ ที่มาโรงเรียนเป็นครั้งแรก ผู้ปกครองสามารถชวนเค้าจัดกระเป๋า เตรียมชุด หรือเลือกอาหารเช้าที่ชอบ การที่เด็กๆ ได้มีส่วนร่วม จะช่วยให้เค้ารู้สึกถึงความเป็นเจ้าของกิจวัตรประจำวันใหม่ได้ง่ายขึ้น

เด็กๆ จับความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ได้ไว ดังนั้นควรลดความกังวล แล้วชวนคุยให้เค้าจินตนาการถึงประสบการณ์ใหม่ๆ ความสนุก และอิสระในการเรียนรู้ที่เค้าจะได้รับเมื่อมาโรงเรียน

Parenting Tips: Episode 8 (INTERNATIONAL STRANGE MUSIC DAY)

ทราบหรือไม่คะว่าวันที่ 24 สิงหาคมเป็นวัน INTERNATIONAL STRANGE MUSIC DAY? หัวใจสำคัญของวันนี้คือ การส่งเสริมให้คนฟังเพลงประเภทที่ปกติไม่เคยฟัง เพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่ หรือฝึกการฟังอย่างไม่มีอคติ

หลายงานวิจัยพบว่า ดนตรีประเภทต่างๆ ส่งผลต่อจิตใจและร่างกายคนเราได้แตกต่างกันไปค่ะ เช่นเพลงแจ๊สนุ่มๆ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย เพลงป๊อปช่วยช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กในการเรียนรู้ เพลงคลาสสิคช่วยลดความรู้สึกหดหู่ซึมเศร้า จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และเติมพลังให้สมองได้

ดังนั้นวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่คุณพ่อคุณแม่จะฉลองกับเด็กๆ ด้วยการชวนเค้าฟังเพลงสมัยก่อนที่คุณพ่อคุณแม่ชื่นชอบ แล้วชวนเค้าเต้นด้วยกัน เป็นการออกกำลังกายอย่างสนุกสนานในครอบครัวไปในตัว

Source: https://nationaldaycalendar.com/international-strange-music-day-august-24/

Parenting Tips: Episode 7 (Motivation & Reward)

แรงจูงใจและการให้รางวัล มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างกิจวัตรประจำวันให้เด็กๆ

เด็กๆ ชอบให้มีทางเลือกและมีอยากมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พ่อแม่ควรให้เหตุผลว่าทำไมต้องทำสิ่งนั้นมากกว่าการออกคำสั่ง ควรทำให้เด็กๆ รู้สึกสนุกกับการได้ทำกิจวัตรต่างๆ โดยไม่บีบบังคับให้เร่งรีบจนเกินไป พ่อแม่ควรเคร่งครัดและยึดถือกับกติกาการให้รางวัลที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว และควรช่วยสนับสนุนเค้าให้ทำให้สำเร็จให้ได้

อย่าลืมชื่นชมที่พฤติกรรมที่ดีของเค้า ไม่ใช่ดูแต่เพียงที่ผลลัพธ์

เช่น ขอบใจที่ลูกช่วยเก็บของเล่น ทำให้บ้านเราดูสะอาดตาสวยงามมาก

คำพูดดีๆ ที่ชมไปที่พฤติกรรมของเค้า ยิ้มหวานๆ หรือการกอด ก็เป็นรางวัลง่ายๆ ที่ทำให้เด็กๆ หัวใจพองโตได้

Parenting Tips: Episode 6 (Balance of Activities)

การว่ายน้ำเป็นทักษะชีวิต เป็นความสามารถที่เมื่อทำเป็นแล้วก็จะไม่ลืมตลอดชีวิต

เด็กๆ สามารถหัดว่ายน้ำได้ตั้งแต่อายุยังน้อย สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการทำให้เค้าไม่กลัวน้ำ ที่น้อดดี้บายอลิซาเบ็ธเพลย์กรุ๊ป เราเริ่มหัดให้เด็กๆ คุ้นเคยโดยเริ่มจากการสัมผัสน้ำ เอามือตีน้ำ และเล่นกับของเล่นที่อยู่ในน้ำ เมื่อเขาคุ้นเคยกับน้ำดีแล้ว เราก็เริ่มให้เขาลงไปยืนเล่นในน้ำ หัดเป่าน้ำเพื่อให้เขาเรียนรู้ที่จะไม่สำลักน้ำ และท้ายที่สุดก็คือสามารถกลั้นหายใจเป็นเวลาสั้นๆ ใต้น้ำได้ การฝึกเบื้องต้นเหล่านี้ควรทำภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของพ่อแม่หรือครูสอนว่ายน้ำ

เมื่อเขาสามารถกลั้นหายใจในน้ำได้แล้ว การสอนท่าว่ายน้ำต่างๆ ก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายดายมาก สุดท้ายนี้ เพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าน้ำจะตื้นเพียงใด อย่าปล่อยให้เด็กๆ เล่นน้ำโดยลำพัง

Parenting Tips: Episode 5 (Swimming)

การว่ายน้ำเป็นทักษะชีวิต เป็นความสามารถที่เมื่อทำเป็นแล้วก็จะไม่ลืมตลอดชีวิต

เด็กๆ สามารถหัดว่ายน้ำได้ตั้งแต่อายุยังน้อย สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการทำให้เค้าไม่กลัวน้ำ ที่น้อดดี้บายอลิซาเบ็ธเพลย์กรุ๊ป เราเริ่มหัดให้เด็กๆ คุ้นเคยโดยเริ่มจากการสัมผัสน้ำ เอามือตีน้ำ และเล่นกับของเล่นที่อยู่ในน้ำ เมื่อเขาคุ้นเคยกับน้ำดีแล้ว เราก็เริ่มให้เขาลงไปยืนเล่นในน้ำ หัดเป่าน้ำเพื่อให้เขาเรียนรู้ที่จะไม่สำลักน้ำ และท้ายที่สุดก็คือสามารถกลั้นหายใจเป็นเวลาสั้นๆ ใต้น้ำได้ การฝึกเบื้องต้นเหล่านี้ควรทำภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของพ่อแม่หรือครูสอนว่ายน้ำ

เมื่อเขาสามารถกลั้นหายใจในน้ำได้แล้ว การสอนท่าว่ายน้ำต่างๆ ก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายดายมาก สุดท้ายนี้ เพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าน้ำจะตื้นเพียงใด อย่าปล่อยให้เด็กๆ เล่นน้ำโดยลำพัง

Parenting Tips: Episode 4 (Child Engagement)

เด็กๆ เรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเค้ามีความสุข และเค้าจะมีความสุขมากเมื่อได้ทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง คุณพ่อคุณแม่จะประหลาดใจว่าพฤติกรรมหลายๆ อย่างที่เป็นกังวลนั้น สามารถแก้ไขได้ เพียงให้เค้าได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ด้วย

ตัวอย่างเช่น ถ้าเด็กๆ ไม่ชอบกินผัก ชวนเค้ามาร่วมในขั้นตอนตั้งแต่การปลูกผักไปจนถึงการทำอาหาร ในระหว่างที่เด็กๆ รอให้ผักโต ได้เก็บ ล้าง และปรุงด้วยตนเอง เค้าก็จะอยากลองชิมฝีมือของตัวเองด้วย

ดังนั้น บทบาทของคุณพ่อคุณแม่คือการให้เค้าได้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของกิจกรรม ที่ทำให้เค้ารู้สึกสนุก รู้สึกมีคุณค่า และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ วิธีนี้สามารถทำได้ง่ายๆ กับกิจกรรมต่างๆ ภายในบ้าน

Parenting Tips: Episode 3 (Quality Time)

สิ่งสำคัญของการที่เรามีเวลาให้กับเด็กๆ นั้นไม่ใช่เพียงแค่ปริมาณของเวลาที่มีให้ แต่เป็นคุณภาพของช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันแม้เพียง 5 หรือ 10 นาที บางครั้งเด็กๆ ก็ต้องการแค่ให้เรานั่งอยู่ใกล้ๆ รับฟังสิ่งที่เค้าเจอมาในแต่ละวันโดยไม่ด่วนตัดสิน บางครั้งเค้าก็ต้องการให้เราร่วมเล่นด้วยในกิจกรรมที่เค้าชอบ

เด็กๆ เรียนรู้ได้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เค้ามีความสุข นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมช่วงเวลาของการเล่นจึงเป็นเวลาที่มีค่าที่เราจะสังเกตถึงความรู้สึก วิธีการแก้ปัญหา และการตัดสินใจของเค้า การกล่าวชื่นชมหรือแปะมือ high-5 ก็เป็นสิ่งง่ายๆ ที่เราทำได้เมื่อเค้าทำอะไรได้สำเร็จแม้เพียงเล็กน้อย เพราะจะช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับเค้า

ดังนั้นการสร้างเวลาคุณภาพ สิ่งสำคัญคือการใช้เวลาอยู่ด้วยกันในระหว่างกระบวนการ ไม่ใช่เพียงที่จุดหมายปลายทางหรือผลลัพธ์

Parenting Tips: Episode 2 (Every Child is Unique)

เด็กๆ ทุกคนมีความสามารถและความพิเศษเฉพาะตัว บางคนอาจเติบโตเป็นคุณหมอ วิศวกร ศิลปิน หรือนักร้อง ในขณะที่อีกหลายๆ คนอาจมีอาชีพที่คุณคาดไม่ถึงหรือไม่รู้จัก ดังนั้นเราควรจะเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ทดลอง ค้นหาและพัฒนาความสามารถพิเศษของตัวเอง

หนึ่งในเทคนิคที่ช่วยได้คือ learn through play ให้เค้าเรียนรู้ผ่านการเล่น ในขณะที่คุณใช้เวลาสังเกตระหว่างที่เค้าเล่น คุณอาจประหลาดใจในทักษะบางอย่างที่มีอยู่ในตัวเค้า โลกเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีอาชีพเกิดใหม่ที่เป็นโอกาสมากมาย

ดังนั้นเราควรช่วยเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ค้นหาทักษะพิเศษของตัวเองผ่านการเล่น และให้การสนับสนุนเค้าอย่างเต็มที่

Parenting Tips: Episode 1 (Early childhood is golden years of life)

ปฐมวัยเป็นช่วงเวลาทองของชีวิต เพราะเป็นช่วงที่เด็กๆ ซึมซับและเรียนรู้สิ่งรอบตัวได้มากที่สุด มีพัฒนาการที่ดีที่สุดในช่วงเวลานี้ ดังนั้นเราควรจะปล่อยให้เด็กๆ ได้เล่น เพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเค้าคือผ่านการเล่น หน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง หรือคุณครู ก็คือสั่งให้น้อยลง รับฟังให้มากขึ้น สังเกตการณ์ให้มากขึ้น คอยสนับสนุนช่วยเหลือเค้าอยู่ห่างๆ ในขณะที่เค้าเล่น เพื่อดูแลความปลอดภัยและอื่นๆ

ในช่วงโควิดที่ผ่านมา เป็นช่วงที่น่าเสียดาย เพราะเด็กๆ จะอยู่ในบ้านมากและติดหน้าจอ ดังนั้น เวลานี้เป็นเวลาสำคัญที่พวกเราจะต้องช่วยกันในการนำเด็กๆ กลับสู่ธรรมชาติ ให้เค้าได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ และเรียนรู้จากธรรมชาติให้มากขึ้น จะทำให้เค้าเป็นเด็กที่มีจิตใจที่อ่อนโยน และรักธรรมชาติในที่สุด